Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Paylaş
nazan.png Müdürün Özgeçmişi

 
 
1979 yılında Van’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu.2015 Ocak ayında AÖF Kamu Yönetimi bölümünden  ve  2015 Haziran ayında İstanbul Aydın Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu​ 2006 yılında Çaykara Yapı Denetim Firmasında çalışma hayatına başladı. 2006-2007 Çapa Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırmaları Enstütüsünde çalıştıktan sonra 2007-2008 yıllarında da Esenyurt Lisesinde görev aldı. 2008 yılından beri Büyükçekmece Belediyesinde çalışmaktadır.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MİSYONUMUZ ​

            Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlıklı bir çevrede yaşaması gerektiği düşüncesiyle, toplum sağlığı ve çevrenin korunmasında Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmak, iş ve işlemlerin kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. İlçemiz sınırları içerinde faaliyet gösteren işyeri sahiplerinin beklenti ve önerilerini dikkate alarak vatandaşlarımıza ve işyeri sahiplerine her türlü konuda yardımcı ve yol gösterici olmak.

VİZYONUMUZ

            Belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı açısından işyerlerinin, temiz, bakımlı, nitelikli, güvenli olmasını sağlamak, işyeri sahiplerini ve çevreyi önemseyen, kurumsal kültürü benimsemiş, kimliği güçlü, güvenilir, nitelikli personeli, yenilikçi, gelişen teknik donanımı ile Belediyemiz, işyeri sahipleri ve vatandaşlarımız arasında bilinen Müdürlük olmak.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri

 

5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (I) fıkrası, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapan 5259 Sayılı Kanun, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,  3194 Sayılı İmar Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 Sayılı İş kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda işyerlerinde gerekli incelemeleri yaparak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim eder.

 

Müdürlüğümüz tarafından, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın karar alma ve uygulamada şeffaflık, uygulamada adalet ve eşitlik, hizmetlerde geçici çözümler yerine sürdürülebilir uygulama ilkeleri ışığında; Büyükçekmece İlçe sınırları dâhilinde açılan tüm (Sıhhi, 2.ve 3. Sınıf gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı tanzim edilmesi, İlgili mer'i mevzuat gereğince "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" almak için yapılan müracaatlarla ilgili çalışmaları mevzuata belirtilen sürede tamamlanması ve ruhsatların teslim edilmesi, İlçedeki işyerlerinin ruhsat gereğini yerine   getirilememesi halinde ruhsatın iptal edilmesi, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri niteliği taşıyan işyerlerine ruhsat verilmesi hususunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek işyerlerinin ruhsatlandırılması ve takibinin sağlanması, İşyerlerinin çevre, iş güvenliği, işçi sağlığı, temizlik, halk sağlığı, yangına karşı önlemler gibi şartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürülmesi için gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve takip edilmesi.

 

Vatandaşlarımızın, işyeri faaliyetlerinden zarar görmemesi amacıyla gerekli denetim ve işlemlerin yapılması, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp   taşımadığının tespitinin yapılması, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılması. Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesi, İş ve işlemlerinin yapılması, Müdürlükteki hizmetlere ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza ederek ve denetime hazır bulundurulması, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonun sağlanması, Başkanlık Makamı'na, Encümen'e, Belediye Meclisi'ne teklifler sunarak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün

Sorumlulukları Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde, ilgili diğer mevzuatlarda verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

 

3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün

Yetki Alanları Müdürlüğümüz; Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan ve faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek gayrisıhhi müesseseler ile sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 3572 sayılı Kanun'un 4. maddesinde belirtilen kriterlere hassasiyet göstererek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Gayrisıhhi müesseselerin çevre ve insan sağlığı, yangın önlemi, işçi sağlığı, iş güvenliği ile teknik yönden denetimlerini yaparak ve yaptırarak çalışma ortamlarının sağlık ve çevreye uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla çalışarak, teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yararlanarak sorumluluk sahamızdaki müesseselerin şehirleşme sanayileşme arasındaki dengenin kurulmasına imar planları dikkate alınarak katkıda bulunmaktadır. Muayeneye tabi cihaz ve makinelerin fenni muayenelerini yaparak raporlarını, hafta tatili ruhsatlarını, mesul müdürlük belgelerini düzenleyerek veren, ölçü ve tartı aletlerinin kontrollerini yapmakla yetkili bir Müdürlüktür.

 

4.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Tabi

Olduğu Kanun ve Yönetmelikler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Kanun, 2559 sayılı Kanun'un değiştirilen 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3516 sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliği, 4857(1475) sayılı İş Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yetki  kullanmaktadır.


Müdürlüğe Ait Bilgiler

Müdürlüğe Ait Bilgiler

 

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri

1.Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Kumburgaz Ek Hizmet Binasında yürütmektedir.

2.Personel Durumu

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri, 1 Müdür (Biyolog ve Makine Mühendisi) 1 Şef, 3 memur, (Gıda Mühendisi, Jeoloji Mühendisi), 4 daimi işçi olmak üzere 9 personel ile yürütülmektedir.

Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri

İlçemiz sınırları dahilindeki işyerlerine; ilgili mevzuat, yönetmelik ile Belediye Başkanlığımızın karar alma ve uygulamada şeffaflık, hizmetlerde adalet ve eşitlik, geçici çözümler yerine sürdürülebilir uygulamalar ilkeleri doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi, kontrol ve takiplerinin yapılması.


3. Teşkilat Şeması

a.jpg


 1. GSM İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ RUHSAT EVRAK LİSTESİ

         

  1. 1-Başvuru Beyan Formu (Müdürlüğümüzden Verilecek.)
  2. 2-3 Adet Fotoğraf. (Şahıslarda)
  3. 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.(İmza Atma yetkilisinin)
  4. 4-Vergi Levhası Fotokopisi ve Şubeler için Yoklama Fişi.
  5. 5-Kira Kontratı (Kiracı olanlar için-Mal Sahibi Şirket ise İmza sirküsü-kimlik fotokopisi )
  6. 6-Tapu Fotokopisi (Kiracı olanların da getirmesi gerekiyor)
  7. 7-Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzin Belgesi.(Mimarsinan İmar Müdür.den)
  8. 8-Oda Faaliyet Belgesi. (Esnaf-Ticaret veya bağlı olduğu Oda)
  9. 9-Motor ve Teçhizat Beyannamesi.(Müdür.den Alınan-Doldurulup-İmza-Kaşe)
  10. 10-Kapasite veya Ekspertiz Raporu (Gerekli işyerleri için)
  11. 11-Ustalık Belgesi (Gerekli işyerleri için)
  12. 12-Hijyen Eğitim Belgesi. (Halk Eğitim Müdürlüğünden Alınacak)
  13. 13-İmar Müdürlüğünden adres güncelleme yazısı.(Başvuru ve Tespitten Sonra)
  14. 14-İşyeri yetkilisi gelecek şirket ise imza sirküsü ile yetkili kişi gelecek.
  15. 15-Yangın Tüpü Faturası.
  16. 16-Vekalet var ise Vekaleti gelecek.

           17.İşyerinin iç mekan renkli fotoğrafları(A-4 Kağıda)

  Şirket  için ek evraklar;

  1. 1-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
  2. 2-Ticaret  Sicil Gazetesi
  3. 3-İmza Sirküleri
  4. 4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (İmza Atmaya Yetkilinin)
   5 - Şirket Kaşesi.
    
   Not: Yapılan İşin niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir​      

   

   

  1. SIHHI İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ RUHSAT EVRAK LİSTESİ

    

    1. 1-Başvuru Beyan Formu (Müdürlüğümüzden Verilecek)
    2. 2-3 Adet Fotoğraf.(Şahıslarda)
    3. 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.(İmza Atmaya Yetkilisinin)
    4. 4-Vergi Levhası Fotokopisi ve Şubeler için Yoklama fişi.
    5. 5-Kira Kontratı (Kiracı olanlar için-Mal Sahibi Şirket ise İmza sirküsü-kimlik fotokopisi )
    6. 6-Tapu Fotokopisi.(Kiracı olanlarında getirmesi gerekiyor)
    7. 7-Oda Faaliyet Belgesi.(Esnaf-Ticaret veya Bağlı olduğu Oda)
    8. 8-Ustalık Belgesi (Gerekli işyerleri için)
    9. 9-Hijyen Eğitim Belgesi. (Halk Eğitim Müdürlüğünden Alınacak)
    10. 10-Yangın tüpü faturası.
    11. 11-İmar Müdürlüğünden adres güncelleme yazısı.(Başvuru ve Tespitten sonra) 
    12. 12-İşyeri yetkilisi gelecek şirket ise imza sirküsü ile yetkili kişi gelecek.
    13. 13-Vekalet var ise Vekaleti gelecek.
    14. 14-İşyerinin iç mekan fotoğrafları(Renkli A-4 Kağıda)
    15. 15-Emzirme Odası fotoğrafları(Renkli- A-4 Kağıda) (Restaurant,Lokanta,kafe vb.)
    16. 16-Engelli Rampası fotoğrafları. (Renkli- A-4 Kağıda)

      

    

   Şirket  için ek evraklar;

   1. 1-Ticaret odası faaliyet belgesi.
   2. 2-Ticaret  Sicil Gazetesi.
   3. 3-İmza sirküleri.
   4. 4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (İmza atmaya yetkilinin)
   5. 5-Şirket Kaşesi

    Not: Yapılan İşin niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir

       

UMUMA MAHSUS YERE AİT EVRAK LİSTESİ

 

 1. 1-Başvuru Beyan Formu (Müdürlüğümüzden Verilecek)
 2. 2-3 adet Fotoğraf.(Şahıslarda)
 3. 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.(İmza Atmaya Yetkili Kişinin) 
 4. 4-Adli sicil kaydı.(Şirketlerde İmza Atmaya Yetkili Kişinin)
 5. 5-Vergi Levhası Fotokopisi ve Şubeler için Yoklama Fişi.
 6. 6-Kira Kontratı (Kiracı olanlar için)
 7. 7-Tapu Fotokopisi.(Kiracı olanlarında getirmesi gerekiyor.)
 8. 8-Oda Faaliyet Belgesi.(Esnaf-Ticaret veya bağlı olduğu Oda)
 9. 9-Ustalık Belgesi (Gerekli işyerleri için)
 10. 10-Hijyen Eğitim Belgesi (Halk Eğitim Müdürlüğünden)
 11. 11-Kat Maliklerinden muvafakatname (Gerekli İşyerleri için)

      12. İmar Müdürlüğünden adres güncelleme yazısı.(İşyeri Tespitten sonra)

      13. Yangın tüpü Faturası.

      14.İşyeri Yetkilisi gelecek şirket ise imza sirküsü ile yetkili kişi gelecek.

      15.Vekalet var ise Vekaletname gelecek.

      16-İşyerinin iç mekan fotoğrafları(Renkli  A-4 Kağıda) 

      17. Emzirme Odası fotoğrafları(Renkli-A-4 Kağıda)(Restaurant,Lokanta,kafe)  

      18- Engelli Rampası fotoğrafları. (Renkli- A-4 Kağıda)

      Şirket  için ek evraklar;

 1. 1-Ticaret  Sicil Gazetesi.
 2. 2-Ticaret  Odası Faaliyet Belgesi.
 3. 3-İmza sirküleri.
 4. 4-Noter Onaylı Mesul Müdür sözleşmesi.
 5. 5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (İmza Atmaya Yetkilinin)

Mesul Müdür için Ek evrak listesi;

 1. 1-Noter Onaylı Mesul Müdür Sözleşmesi
 2. 2-İkametgah
 3. 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. 4-Adli Sicil Kaydı
 5. 5-1 Adet Resim

Not :  Yapılan İşin niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir.​​​​

 


C-KONTROL DENETİM VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belirli aralıklarla ve halkımızdan gelen şikâyetler ​​doğrultusunda işyerleri ziyaret edilmektedir.İşyerlerinin asgari şartlara uygunluğunu tespit edilip gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüze faaliyet süresi içinde toplam 487 işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı tanzim etmiştir. Semt pazarları, okul kantinleri, ekmek fırınları gibi gıda üretimi ve satışı yapan işleri faaliyet konusuna göre düzenli olarak biyolog, çevre​mühendisi, makine mühendisi ve belediye​ hekimi tarafından kontrol edilmekte ve işyerlerinin durumları takip edilmektedir.​

​​​Birim:​​​​​Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
​Telefon:​212 885 25 00
​Fax:​(212) 885 02 30
​Email:​ruhsat@bcekmece.bel.tr​
​Adres:Fatih Mah. Şehremini Sk. No:1 Büyükçekmece / İSTANBUL 
Adı Soyadı  
Açıklama  
Dosya ekle
İlişkili İçerikler